Slovo na sviatok Blahoviščenija - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Pravoslávna cirkevná obec v Trnave
Православная церковная община в Трнаве
Православна црквена општина у Трнави
Ορθόδοξη ενορία Τρναβα
Orthodox parish in Trnava
Prejsť na obsah

Slovo na sviatok Blahoviščenija

Raduj sa Blahodaťou obdarená, Hospodin s Tebou.  V týchto slovách, ktoré vyslovil Boží Posol k Presvätej Bohorodičke je vyjadrená cela podstata tohto sviatku. Týmito slovami sa začína naša spása. Tieto slová zvestujú tomuto hriešnemu svetu veľkú Tajinu prijatia tela samotného Boha, ktorý prichádza, aby nám navrátil to, čo sme stratili ešte za čias Adama a Evy.
 
A práve Presvätá Bohorodička sa stáva tou blahoslavenou medzi ženami a je hodná byť účastná tohto veľkého Tajomstva. V skromnosti, láske a pokore prijíma veľkú výzvu od Boha a opúšťa Jeruzalemský chrám, aby mohla znovu poslúžiť tomu, ktorému zasvätila celý svoj život. Aj keď vedela, že táto cesta bude veľmi tŕnistá a namáhavá, predsa počúva hlas Boží a s veľkou pokorou a oddanosťou prijíma odkaz od anjela. Táto chvíľa je veľkou radosťou pre celý národ. Lebo prichádza Syn Boží, ktorý tak ako Bohorodička, tak aj On dobrovoľne prichádza na túto hriešnu zem, aby vykonal dielo spásy, ktoré prinieslo život a víťazstvo nad diablom
 
Boh prijíma ľudské telo a krv, aby sa stal vo všetkom podobný človeku, okrem hriechu. Boh prichádza na Zem, aby nás mohol vziať na nebesá.
 
Dnešný deň nám ukazuje obraz skutočnej pokory a oddanosti. Všetci dobre vieme aké tvrdé boli židovské zákony a hlavné tie, ktoré mali mravný charakter. Zo svätého Písma vieme koľkí boli takto kruto mučení a zabití. Ktorý človek by sa nebál posmechu, urážok,  bitky, ale aj smrti? Presvätá Bohorodička sa však nezľakla a odovzdala sa do vôli Nebeského Otca. Stala sa miestom, prebývania „nevmistímaho Christa“, aby Boh mohol znovu prejaviť svoju nekonečnú lásku k tomuto svetu.
 
Blaho zvestuj zem veľkú radosť, chváľte nebesá Božiu slávu. Tieto slová počujeme na utreni tohto sviatku. Tento deň je naplnený neskutočnou radosťou, k čomu nás vyzýva aj sv. Cirkev týmito slovami. Pretože Boh nám cez Presvätú Bohorodičku daroval veľkú radosť, ktorá sa nikdy neskončí, a ktorá odpovedá na všetky naše otázky. Každá kresťanská duša by mala v tento deň horieť radosťou a vďakou k Všemohúcemu Bohu.
 
Príkladom aký dala Presvätá Bohorodička by sme mal každý kresťan oslavovať Boha a radovať sa s ním. V tejto radosti nemôže byť miesto pre smútok, depresie a iné neduhy. Pretože Hospoď Boh všetkých veľmi miluje a  všetkých nás  neustále ochraňuje Jeho Matka.
 
Velebí moja duša Hospodina a môj duch sa rozradoval  v Bohu, mojom Spasiteľovi. Slová, ktoré by mali napĺňať každého z nás. Tieto slová nám Cirkev predkladá veľmi často, aby v našich srdciach zapálila oheň viery a lásky.
 
Aká bola veľká pokora tých úst, ktoré vyslovili tie krásne slova: „ Hľa služobníčka Hospodinova, nech sa mi stane podľa tvojho slova“. Sv. Gregor Palama hovorí, že vtelenie Božieho Syna by nebolo možné bez slobodného ľudského rozhodnutia Matky Božej tak isto, ako by to nebolo možné aj bez Božej vôli nášho Stvoriteľa. V Blahozvestovaní sa panna s pokorným rozumom a srdcom úplne zverila Stvoriteľovi a usídlil sa v nej Boh, „ktorý sa hrdým protiví a pokorným dáva Blahodať“. ( Prisl. 3,34)  
 
Keď je človek hrdý, nemôže sa  v ňom usídliť Blahodať Sv. Ducha, pretože: „ Bohu je odporný každý nadutec“. (Prisl.16,5). My sme však počuli aké slová vyriekla Bohorodička, keď ju navštívil Archanjel Gabriel. Boli to slová nesmiernej pokory, lásky, viery a oddanosti. Slová, ktoré by mali byť dennodenné v každom jednom z nás.    
 
Prežívajúc tento veľký sviatok Blahoviščenija, poďakujme Hospodu Bohu za Jeho nekonečnú lásku, a vzdajme úctu Božej Matke, ktorá poslúžila tejto Veľkej Tajine našej spásy a spolu s Archanjelom vyslovme tie krásne slová , ktoré nám priniesli spásu: Raduj sa Blahodaťou obdarená, Hospodin s Tebou.
Návrat na obsah