STANOVISKO K PRENASLEDOVANIU UKRAJINSKEJ PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI / STATEMENT ON THE PERSECUTION OF THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Pravoslávna cirkevná obec v Trnave
Православная церковная община в Трнаве
Православна црквена општина у Трнави
Ορθόδοξη ενορία Τρναβα
Orthodox parish in Trnava
Prejsť na obsah

STANOVISKO K PRENASLEDOVANIU UKRAJINSKEJ PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI / STATEMENT ON THE PERSECUTION OF THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH

Stanovisko k prenasledovaniu Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi
V dňoch piateho týždňa tohtoročného  Veľkého pôstu, kedy kulminuje duchovné snaženie pravoslávnych kresťanov,  kulminuje žiaľ i nespravodlivé a neospravedlniteľné prenasledovanie  Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi zo strany ukrajinskej štátnej moci. Toto  prenasledovanie, ktoré trvá už niekoľko desaťročí a usiluje sa nahradiť  kánonickú Cirkev schizmatickými štruktúrami, sa po vypuknutí vojnového  konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom výrazne zintenzívnilo a v posledných  dňoch nadobúda charakter pokusu o likvidáciu.
Ukrajinská pravoslávna cirkev na čele  s Jeho Blaženosťou metropolitom kyjevským a celej Ukrajiny Onufrijom  vždy vyhláseniami deklarovala a skutkami dokazovala svoj apolitický  a národný charakter. Napriek tomu zostala terčom nespočetných útokov  a pokusov o diskreditáciu. Nenávistná kampaň voči predstaviteľom  a veriacim Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi vyvrcholila v týchto dňoch  nariadením, aby mníšske bratstvo Kyjevsko-Pečerskej Lávry opustilo svoj  monastier.
Kedysi sa apoštol Jakub svojich súčasníkov pýtal: „Vari z jedného prameňa vyviera sladká aj horká voda? Môže figovník rodiť olivy alebo vinič figy?“ (Jk  3, 11). S ohľadom na kroky, ktoré štát systematicky podniká voči  Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, je namieste otázka: „Vari je v  slobodnej a demokratickej spoločnosti prípustné zastrašovanie  a prenasledovanie, porušovanie občianskych práv a obmedzovanie  náboženskej slobody?“
Súčasná Golgota Ukrajinskej pravoslávnej  cirkvi – prenasledovanie jej duchovenstva a ponižovanie veriacich –  nezostanú zabudnuté ani Bohom, ani dejinami. Ľudské slová podpory  a spoluúčasti zo strany sesterských pravoslávnych Cirkví nemôžu  odstrániť všetky doteraz spôsobené škody, krivdy či rany. Obraciam sa  preto k Bohu slovami modlitby z anafory sv. Bazila Veľkého: „Pane,  pamätaj na svetské autority a všetkých, čo sú pri moci. Daruj im  bezpečný a trvalý mier. Sprav, aby dobre zmýšľali o Tvojej Cirkvi  i celom Tvojom ľude, aby sme pod ich spokojnou vládou mohli prežiť tichý  a pokojný život vo všetkej zbožnosti a svätosti!“
                                                                             + Rastislav
        arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a  Slovenska

Statement on the persecution of the Ukrainian Orthodox Church
In the days of the fifth week of this  year’s Great Lent, when the spiritual repentance of Orthodox Christians  culminates, the unjust and inexcusable persecution of the Ukrainian  Orthodox Church by the Ukrainian state power also culminates. This  persecution, which has been going on for several decades and has been  seeking to replace the canonical Church with schismatic structures, has  significantly intensified after the outbreak of the war conflict between  Ukraine and Russia, and in recent days is taking on the character of an  attempt of liquidation.
The Ukrainian Orthodox Church, under His  Beatitude Metropolitan Onufriy of Kyiv and All Ukraine, has always  declared and proven its apolitical and national character in the  statements. Despite this, it has remained the target of countless  attacks and attempts of discreditation. The hate campaign against  representatives and faithful of the Ukrainian Orthodox Church has  culminated in these days with the act ordering the evacuation of the  Kyiv-Pechersk Lavra monastic brotherhood from their monastery.
The Apostle James once asked his contemporaries: «Does both sweet and bitter water flow from the same spring? Can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs»  (James 3, 11). Regarding the steps systematically taken by the state  authorities against the Ukrainian Orthodox Church, the question is  appropriate: «Is intimidation and persecution, violation of civil rights  and restriction of religious freedom permissible in a free and  democratic society?»
The current Golgotha of the Ukrainian  Orthodox Church – the persecution of its clergy and the humiliation of  the faithful – will not be forgotten by God, nor by history. Human words  of support and participation on the part of the sister Orthodox  Churches cannot remove all the damage, wrongs and wounds caused so far.  Therefore, I turn to God with the words of the prayer from the anaphora  of St. Basil the Great: «Lord, remember the civil authorities and  those in the government. Grant them a secure and lasting peace; speak  good things in their hearts concerning your Church and all your people,  so that we, in their tranquillity, may lead a calm and peaceful life in  all godliness and sanctity!»
                                                                            + Rastislav
      Archbishop of  Prešov, Metropolitan of the Czech Lands and  Slovakia
Návrat na obsah